Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

"มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้าคุณภาพ

ส่งมอบทันเวลา ลูกค้าพึงพอใจ"

We develop continuously to produce quality products and deliver them
on time to meet customer satisfaction
 

เพื่อให้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ เป็นได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย บริษัทฯจึงได้จัดตั้งนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดกฎหมาย,ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการป้องกันลดมลพิษต่างๆ และเพื่อให้มี การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯตามสโลแกน

 
"ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   ลดเรื่องทรัพยากร พลังงานและมลพิษ
อบรมและปลูกจิต   ตามข้อกำหนด และกฎหมาย
สื่อสารนโยบาย   ตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมาย และทบทวน"
 

We continually improve to prevent pollution, save energy, conserve resource and conform to laws and regulations.

We train our employees in awareness, communicating our policy to them and reviewing environmental objectives and targets.

 

ผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเต็มที่ และให้มีการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัทฯโดย มีรายละเอียด ดังนี้

 
นโยบายสิ่งแวดล้อม
Environmental Policy
 

บริษัทไอดับบลิวซีที จำกัด เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างบริษัท Woodbridge จำกัด (Canada), Inoac Corproation (Japan)และคุณวิรัช ชื่นมีเชาว์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับสมดุลแห่งการ ดำเนินธุรกิจ ระหว่างเป้าหมาย ของรายได้กับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 เพื่อปกป้องและป้องกันโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป โดยส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การป้องกัน ปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านมลพิษทางน้ำ การปนเปื้อนลงสู่ดิน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงกลิ่นและเหตุรำคาญ การจัดการด้านพลังงาน และการจัดการของเสีย โดยมีมาตรการควบคุมหรือจัดตั้งเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน มีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปรวมทั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยี และเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. การตระหนักถึงใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3. ยึดถือและปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตามพันธะสัญญาและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยจะนำหลักเกณฑ์ต่างๆ มาเป็นมาตรฐานและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

5. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ ไปยังพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติรวมถึงเปิดเผยนโยบายสู่สาธารณชน

ข้าพเจ้าเห็นด้วยและจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนโยบายวิธีการที่เขียนไว้นี้

        

นายวิรัช ชื่นมีเชาว์
ประธานบริษัทไอดับบลิวซีที จำกัด 
 
นโยบายระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001
( Policy Occupational Health and Safety Management Systems )

บริษัทไอดับบลิวซีทีจำกัด เป็นผู้ผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ บริษัทให้ความสำคัญได้นำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) นำไปปฏิบัติและเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรและเพื่อให้เป็น ไปตามเป้าหมาย จึงยึดถือนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรและให้มีการสื่อสารต่อผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทุกคนมีความตระหนักและเข้าใจสามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีดังนี้

1. ดำเนินการพัฒนาและปฏิบัติตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001 อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรที่ได้กำหนดไว้

2. กำหนดมาตรการปรับปรุงและป้องกันอันตราย การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยจากการทำงาน
การเกิดอัคคีภัย เครื่องจักร สารเคมีและไฟฟ้า พื้นที่บริเวณข้างเคียง รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ โดยอันตราย
ซึ่งมีความเสี่ยงที่กำหนดต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยควบคุม ระดับความเสี่ยงสูงและระดับความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้ ต้องกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี พร้อมสื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

3. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล,เวลา,งบประมาณและการฝึกอบรมรวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ

4. จะมุ่งเน้นในด้านการให้คำปรึกษาและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน หรือตัวแทนผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม

5. ดำเนินการทบทวนนโยบายระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายได้สอดคล้องและเหมาะสมต่อธุรกิจขององค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตามที่กำหนดในนโยบาย

   


IWCT Co., Ltd.
Copyright @ 2010. All Rights Reserved. a service from IWCT Company Limited.